http://kalamazoo-real-estate.com/?troption=forex-piyasas%C4%B1-i%C5%9Flem-hacmi&774=31 ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

Wydarzenia

Dyzury prawne i konsularne

see this

you can try this out KONSULAT GENERALNY RP W MEDIOLANIE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE DYŻURY PORAD PRAWNYCH DLA POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH WE WŁOSZECH. Na indywidualnych spotkaniach z panią RADCĄ PRAWNYM – MEC. MAŁGORZATĄ PROKOP w Bolonii oraz panią MEC. EWĄ KLIMCZAK-ALTOMANI W MEDIOLANIE  będzie można bezpłatnie skonsultować się w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych (emerytury, […]

more»

Info

II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

try this out

option trade login http://chercrew.com/?bler=opcje-binarne-platformy&485=3f zp1W dniach od 28 kwietnia do 3 maja br. odbył się w Pułtusku, Warszawie i Krakowie II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy pod hasłem Polacy i Polonia u progu nowego tysiąclecia

over at this website browse around here (I Zjazd został zorganizowany 9 lat temu w Rzymie).
binaryoptiontreding Na spotkanie do Polski przyjechało 320 delegatów organizacji polskich i polonijnych z 52 krajów. Reprezentowali oni przeszło 16 milionów rodaków mieszkających poza granicami Polski. Przedstawicielkami Związku Polaków we Włoszech były Maria Gratkowska Scarlini, Prezes Polsko-Włoskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Toskanii i wiceprezes Związku Polaków we Włoszech oraz Barbara Głuska Trezzani, członek Zarządu tegoż Związku.

http://purposeagency.com.au/?kolka=global-dating-websites Autorki sprawozdania podczas Zjazdu Polonii

http://ctsi.org.uk/?deliwesrt=Sending-mail-from-home-jobs&f9a=8c Patronat nad Zjazdem objął Senat RP oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Zjazd rozpoczął się mszą św. w kościele św. Krzyża w Warszawie, celebrowaną przez Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Oficjalne otwarcie nastąpiło w Teatrze Polskim, gdzie zebranych gości ze wszystkich kontynentów powitali: Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej Zjazdu i Prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Helena Miziniak oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Andrzej Stelmachowski. Przemawiali premier RP, Jerzy Buzek, marszałkowie Senatu, Alicja Grześkowiak i Sejmu, Maciej Płażyński, a w imieniu Polonii mówił Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Edward Moskal.

site Referat wprowadzający wygłosił ks. abp Szczepan Wesoły, delegat Prymasa Polonii do spraw Duszpasterstwa Emigracji.

http://irinakirilenko.com/?deribaska=optionnbit&840=c1 Podczas trzydniowego pobytu w Domu Polonii w Pułtusku, delegaci obradowali w następujących komisjach:

 1. Komisja do spraw Polaków za granicą,
 2. Komisja do promowania spraw polskich w świecie,
 3. Komisja do spraw współpracy organizacji polonijnych ze strukturami duszpasterskimi,
 4. Komisja do spraw oświaty i młodego pokolenia,
 5. Komisja do spraw pomocy socjalnej, charytatywnej i problemów repatriacji.

30 kwietnia br. Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski gościł przedstawicieli Polonii w Pałacu Prezydenckim.

Następnie uczestnicy Zjazdu pojechali do Krakowa, gdzie 2 maja władze miasta powitały ich w sali Hołdu Pruskiego w Sukiennicach. Dzień ten obchodzono w dawnej stolicy Rzeczypospolitej po raz pierwszy jako święto Polonii i Polaków z Zagranicy. Wieczorem uroczystość w Teatrze im. Słowackiego zakończyła oficjalne prace Zjazdu.

3 maja liczna grupa delegatów wybrała się na pielgrzymkę na Jasną Górę.

Rezultatem końcowym II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy były przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 1 maja 2001 r. uchwały i rezolucje.

Poniżej podajemy tekst uchwał:

 1. Zjazd wyraża wielkie uznanie i wdzięczność Duchowieństwu Kościoła Katolickiego i innych Kościołów za ich wielką, historyczną rolę w zachowaniu przez Polonię i Polaków za granicą wiary i duchowego dziedzictwa kraju pochodzenia.
 2. Zjazd wyraża głęboki niepokój wobec faktu, że w Kościele w krajach ościennych na Wschodzie, gdzie wierni polskiego pochodzenia stanowią większość, coraz częściej brak jest liturgii i katechizacji w języku polskim, której oni oczekują i o którą proszą. Jest ona bowiem dla nich bardzo drogim i najważniejszym znakiem ich duchowej i narodowej tożsamości. Wierni polskiego pochodzenia mają do tego elementarne prawo ludzkie, podobnie jak wierni innych narodowości. Z godności osoby ludzkiej wynika prawo do zachowania również w Kościele własnego języka i kultury religijnej. Dążenie do ograniczenia roli duszpasterzy polonijnych jedynie do funkcji liturgicznych odbiega od tradycji chrześcijańskiej. W całej tradycji Kościoła Duszpasterstwo sprawowało mecenat nad działalnością kulturalną i społeczną.
 3. Zjazd wyraża uznanie i wdzięczność Delegatowi Prymasa Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji oraz Centralnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Emigracji w Rzymie za długoletnią opiekę nad emigracją polską w świecie. Zjazd stwierdza, że Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji z siedzibą w Rzymie szczególnie skutecznie spełnia swoją misję. Zjazd wyraża wdzięczność Księdzu Prymasowi za istnienie Ośrodka i prosi o błogosławieństwo na dalszą jego działalność.
 4. Uczestnicy II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, doceniając 90-letni dorobek Harcerstwa Polskiego i 50-letni dorobek Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju oraz rozwój harcerstwa na Wschodzie we współpracy z odrodzonym harcerstwem w Polsce uznają, że wychowanie metodą harcerską jest jednym z kluczowych kierunków pracy z młodymi Polakami rozsianymi na świecie, kształtujących patriotyczny fundament służby Bogu, Polsce i bliźnim. Zjazd oczekuje od organizacji światowych Polonii wsparcia i troski o działalność wychowawczą, prowadzoną przez harcerstwo w poszczególnych krajach.
 5. Delegaci zebrani na II Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy popierają inicjatywę Kongresu Polonii Amerykańskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Rady Naczelnej Polskich Organizacji Polskich w Australii dokonania w ciągu najbliższych sześciu miesięcy zmian strukturalnych ogólnoświatowej organizacji polonijnej (Rady Polonii Świata), w celu usprawnienia wzajemnych kontaktów oraz współpracy z Krajem.
 6. Zjazd wyraża opinię, że należy organizować Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy co 5 lat.
 7. Zjazd wnosi o ustanowienie dnia 2 maja Światowym Dniem Polonii i Polaków z Zagranicy.
 8. Zjazd zwraca się do Parlamentu RP o wprowadzenie zapisu w ustawie o obywatelstwie polskim w następujacym brzmieniu: Obywatel polski może wobec władz RP powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równoczesne obywatelstwo innego państwa w celu swobodnego przekraczania granic Polski.
 9. Zjazd apeluje do Rządu RP o konsekwentne egzekwowanie zobowiązań zawartych w dwustronnych umowach Polski z sąsiednimi państwami.
 10. Zjazd zwraca się do Parlamentu RP o przyśpieszenie prac nad ostateczną wersją Karty Polaka oraz o podjęcie decyzji o nadaniu obywatelstwa osobom polskiego pochodzenia ze Wschodu.
 11. Zjazd oczekuje od władz RP i wszelkich instytucji i organizacji polskich i polonijnych zdecydowanej i szybkiej reakcji na wszelkie przejawy polonofobii w mediach i instytucjach zagranicznych oraz na wszelkie oszczerstwa i szkodliwe stereotypy Polaka i Polski.
 12. Zjazd apeluje do instytucji RP o podjęcie inicjatyw dyplomatycznych i kulturalnych w celu promowania najlepszych polskich osiągnięć cywilizacyjnych i humanitarnych, aby utrwalić pozytywne oblicze Polski i Polaków na świecie.
 13. Zjazd usilnie apeluje do władz RP o współpracę z organizacjami polonijnymi broniącymi dobrego imienia Polski.
 14. Zjazd zwraca się do władz RP, instytucji krajowych i polonijnych na świecie o ratowanie polskiego materialnego dziedzictwa narodowego na Wschodzie tj. kościołów, dworów, domów, cmentarzy, mogił i pomników. Potrzebne jest wsparcie finansowe i pomoc techniczna przy konserwacji i restauracji tych obiektów. Zjazd apeluje również do władz RP o pomoc w odzyskiwaniu mienia należącego w przeszłości do polskich organizacji społecznych (domów polskich, archiwów, zbiorów bibliotecznych na Wschodzie).
 15. Zjazd zachęca organizacje polonijne do zaopiekowania się archiwaliami, a w razie braku możliwości opiekowania się danym zbiorem, przekazania ich do ośrodków archiwalnych w kraju lub za granicą.
 16. Zjazd zwraca uwagę na celowość wsparcia niezależnej prasy polonijnej przez dotacje finansowe, pomoc techniczną i szkolenia dla dziennikarzy w celu przeciwdziałania zamykaniu tych tytułów. Zjazd apeluje także do tych instytucji o dofinansowywanie organizacji polonijnych, które pragną realizować własne programy radiowe i telewizyjne służące promocji spraw polonijnych.
 17. Zjazd apeluje do fundacji polonijnych na Zachodzie o objęcie patronatem organizacji polskich w Europie Środkowej, Południowej i na Wschodzie.
 18. Zjazd apeluje do organizacji polonijnych na Zachodzie o przyjmowanie patronatu nad rodzinami przyjeżdżającymi do Polski w ramach repatriacji oraz zwraca się do Rządu RP o ustanowienie procedur ułatwiających sprawowanie tego patronatu.
 19. Zjazd zwraca się do władz RP o uproszczenie formalności związanych z repatriacją.
 20. Zjazd dostrzega potrzebę zwiększenia liczby polskich placówek konsularnych w azjatyckiej części byłego ZSRR.
 21. Zjazd apeluje do władz i środowisk oświatowych w kraju i za granicą o włączenie do programów nauczania języka polskiego pełnej historycznej prawdy o losach Polski i Polaków.
 22. Zjazd zachęca władze RP o rozważenie możliwości fundowania stypendiów dla osób polskiego pochodzenia, studiujących w państwach zamieszkania.
 23. Zjazd opowiada się za koniecznością zachowania szkolnictwa polskiego na Litwie na poziomie szkoły średniej.
 24. Zjazd widzi potrzebę wprowadzenia egzaminów końcowych w szkolnictwie polonijnym oraz przyznawania dyplomów uznawanych przez władze państwowe w kraju zamieszkania oraz instytucje oświatowe RP.
 25. Uczestnicy II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy składają serdeczne podziękowania Senatowi RP i Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za zorganizowanie II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy
 26. Zjazd zobowiązuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska do przesłania wszystkich uchwał i rezolucji Zjazdu do odpowiednich adresatów oraz upoważnia Stowarzyszenie Wspólnota Polska do czuwania nad ich realizacją.

Liczne rezolucje dotyczyły następujących spraw:

Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego, m.in.:

Zjazd zwraca się do Stowarzyszenia Wspólnota Polska o przygotowywanie wielojęzycznych publikacji dotyczących świąt narodowych, zwyczajów, tradycji i historii Polski i przypomina o konieczności współdziałania z Polonią placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych instytucji rządowych za granicą w zakresie promowania polskiej kultury przez:

 • wspieranie finansowe przekładów z literatury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji z zakresu historii i literatury pięknej;
 • umożliwienie kontaktów z najlepszymi polskimi zespołami teatralnymi;
 • popieranie inicjatyw konferencji międzynarodowych na szczeblu kulturalnym i naukowym;
 • wydanie książek historycznych, broszur informacyjnych, słowników dwujęzycznych, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców i encyklopedii o Polsce w językach obcych;
 • udzielanie pomocy placówkom kulturalnym za granicą w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępnienia posiadanych zbiorów historycznych, będących polskim dziedzictwem narodowym.

Zjazd uznaje, że zachowanie zgromadzonych przez pokolenia polskich zbiorów archiwalnych w diasporze jest wspólnym obowiązkiem środowisk polonijnych i instytucji w kraju, a szczególnie rządu RP i proponuje, aby instytucje krajowe udzielały fachowego doradztwa i pomocy materialnej polskim instytucjom archiwalnym za granicą w modernizacji, przechowywaniu, inwentaryzacji i metodach udostępniania cennych zbiorów archiwalnych.

oświata i młode pokolenie, m.in.:

Zjazd sugeruje Stowarzyszeniu Wspólnota Polska:

 • otwarcie internetowego kursu języka polskiego;
 • stworzenie multimedialnego kursu języka polskiego po przystępnej cenie dla wszystkich, a szczególnie dla dzieci w szkołach języka polskiego oraz zwraca się z prośbą do Ministerstwa Edukacji Narodowej RP o opracowanie programu i podręczników dla szkół polonijnych przy współpracy nauczycieli uczących poza granicami kraju oraz metodyków z Polski.

Zjazd zwraca się z prośbą do Rządu RP o stworzenie bazy nowoczesnych technik internetowych, telekomunikacyjnych i multimedialnych w polonijnych szkołach oraz zapewnienie funduszy na opłacenie usług w tym zakresie

relacje Polonii z Krajem, m.in.:

Zjazd apeluje do Parlamentu RP o przyjęcie ustawy gwarantującej równouprawnienie Polonii i Polaków z Zagranicy z Rodakami w Kraju. Ustawa powinna odzwierciedlać zasadę Narodu Polskiego – jeden naród wewnętrzny i zewnętrzny.

Zjazd proponuje, aby kandydaci na ambasadorów i konsulów generalnych RP, nim uzyskają ostateczną nominację Prezydenta RP, czy Ministra Spraw Zagranicznych, byli opiniowani przez specjalne Komisje Senackie, które zweryfikują kompetencje i przygotowanie kandydatów (tak jak odbywa się to w innych państwach demokratycznych).

Zjazd odnosi się pozytywnie do deklaracji Premiera RP wyrażonej podczas otwarcia Zjazdu o chęci współpracy z Polonią europejską w sprawie promowania wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Zjazd proponuje złożenie wniosku do Ministerstwa Finansów RP o wydanie rozporządzenia, na podstawie którego przesyłki o wartości do 200 USD od osób prywatnych z Zachodu przeznaczone dla rodzin w Polsce, będą zwolnione z opłat celnych.

media i wiedza o Polonii, m.in.:

Zjazd zwraca się do dziennikarzy krajowych, aby nie powielali negatywnych stereotypów Polaka za granicą i starali się zapoznać z naszym życiem i poglądami zanim podadzą o nas mylne, a nawet szkodliwe informacje oraz uważa, że istnieje konieczność szerszej prezentacji w TV Polonia prasy polskiej wydawanej za granicą.

Zjazd zwraca się do senatów wyższych uczelni w Polsce o utworzenie katedr wiedzy o Polonii oraz postuluje wprowadzenie do programu szkół polskich w kraju nauczania wiedzy o Polonii.

sprawy socjalne, m.in.:
Od lewej: Maria Gratkowska Scarlini, Barbara Głuska Trezzani i dyrektor TV Polonia, Antoni Bartkiewicz

zp2Zjazd apeluje do Rządu RP o interwencję w sprawie przyśpieszenia wypłat odszkodowań dla byłych niewolniczych i przymusowych pracowników w III Rzeszy.

Zjazd zwraca się do Stowarzyszenia Wspólnota Polska o stworzenie internetowego banku danych, zawierającego informacje o potrzebach pomocy charytatywnej i stypendialnej oraz o koordynację działań pomocowych pod hasłem “Polak – Polakowi”.

Zjazd zwraca się z prośbą do Rządu RP o stworzenie przepisów ułatwiających odbiór w kraju pomocy charytatywnej od organizacji polonijnych oraz postuluje pilne rozwiązanie przez Rząd RP problemu dwustronnych umów międzynarodowych w zakresie wypłaty świadczeń emerytalnych i rent z tytułu stażu pracy w Polsce a także o wydanie przepisów regulujących system rent i emerytur dla Polaków obecnie zamieszkałych za granicą, którzy przez pewien czas pracowali w Polsce.

życie polonijne, m.in.:

Zjazd proponuje, aby celami Polonii i Polaków za granicą było:

 • wspomaganie przez organizacje polonijne awansu Polaków w krajach osiedlenia,
 • organizacja pomocy edukacyjnej, humanitarnej i ekonomicznej Polakom w kraju i w Europie Środkowej i Wschodniej,
 • przedstawianie polskiemu społeczeństwu niezależnych opinii emigracji na temat stanu Polski,
 • popieranie prac badawczych poświęconych losom Polaków na świecie,
 • utworzenie w Polsce “Centrum Polaków” na zasadzie multimedialnego muzeum współfinansowanego przez kraje ich osiedlenia.

Wyraża też podziękowanie dr Zbigniewowi Kosteckiemu za stworzenie stron internetowych www.polonia.org , służących zacieśnieniu kontaktów między Polakami za granicą.

opracowały
Barbara Głuska Trezzani
Maria Gratkowska Scarlini