Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Chi siamo

Foto XIX Walny Zjazd 2014 FOT. Rafal Kieta

Associazione dei Polacchi in Italia è la federazione che unisce le Associazioni e Istituzioni italo – polacche sul territorio italiano.

L’obiettivo dell’Associazione dei Polacchi in Italia è quello di unire la “Polonia Italiana”, di creare i legami tra le persone di discendenza polacca, di promuovere l’attaccamento alla cultura e tradizione polacca legato ad un senso di identità nazionale, nonché mantenere alto il buon nome della Polonia e della comunità dei polacchi in Italia.

L’Associazione ha anche come obiettivo rafforzare in tutti gli ambiti i legami già esistenti da secoli tra i due popoli – polacco e italiano. L’Associazione rappresenta la Polonia davanti alle autorità italiane e polacche: coltiva le tradizioni storiche della presenza dei Polacchi in Italia,  si occupa dei rappresentanti della generazione precedente e all’accoglienza di nuovi immigrati e cerca di far ricordare le origini polacche attraverso i giovani nati in Italia.

ART.3

L’Associazione, di tipo federativo, è una organizzazione finalizzata all’utilità sociale ed è autonoma, apolitica ed apartitica, con indirizzo culturale e senza fini di lucro. Essa si richiama al ricordo delle lotte comuni dei due popoli, italiano e polacco, per l’indipendenza, la libertà e la democrazia, che caratterizzano la presenza polacca in Italia da secoli, e trae la sua ispirazione dalla tradizione storica e spirituale della Nazione polacca.

ART.4

L’Associazione si propone:

a) di mantenere saldamente unita la Comunità Polacca in Italia e sempre saldi i suoi vincoli con la Polonia, sviluppando inoltre i sentimenti di solidarietà fra gli Associati nella consapevolezza della propria identità nazionale, e di promuovere questa piena consapevolezza delle origini polacche anche nelle nuove generazioni;

b) intraprendere tutte le iniziative miranti al bene della Comunità stessa, dei singoli Polacchi e della Polonia, nonché di promuovere e difendere il buon nome della Polonia e della Comunità Polacca in Italia (…).

Come ci si può iscrivere all’Associazione?

Organizzazioni che non appartengono all’Associazione ma vorrebbero aderirne dovranno inviare una domanda di ammissione scritta, allegando il proprio Statuto, l’elenco dei membri del Consiglio d’Amministrazione e la dichiarazione di volontà di corrispondere annue quote associative e di rispettare le norme inserite nello Statuto dell’Associazione dei Polacchi in Italia. Le persone non associate dovrebbero contattare un’organizzazione membro del ZPwW che operani in una determinata zona.

Obiettivi dell’Associazione

(Frammenti del discorso di Mieczysław Rasiej in occasione del 10° anniversario della fondazione dell’API pronunciato all’11° Assemblea Generale dell’Associazione dei Polacchi in Italia dell’11 marzo 2006).

Wydaje się, że niewątpliwie najważniejszym osiągnięciem Związku, […] jest to, że z kompletnie zatomizowanego skupiska nie wiedzących nic o sobie, nawet w tym samym mieście, ludzi, wyłonił się zespół osób, lojalnie i skutecznie, mimo odległości terenowych, ze sobą współpracujących, co więcej – zaprzyjaźnionych. Jest to w pierwszym rzędzie zasługa ks. Mariana Burniaka, ofiarnego i cieszącego się powszechnym szacunkiem i serdeczną przyjaźnią całej Wspólnoty Polonijnej we Włoszech, naszego wieloletniego duszpasterza, Sekretarza Generalnego w pierwszej kadencji, a obecnie Prezesa Honorowego Związku Polaków we Włoszech. Jego to radom i znajomości Polonii we Włoszech, którą odwiedzał regularnie na długo przed powstaniem naszego Związku, zawdzięczamy, że Związek, mimo innych, nieprzemyślanych propozycji, powstał w sposób gwarantujący jego dotychczasowe trwanie. Przyczyniły się do tego również okresowe spotkania Polonii: coroczne walne zjazdy grupujące delegatów wszystkich zrzeszonych organizacji i cokwartalne zebrania członków zarządu, organizowane każdorazowo w innym regionie Włoch, co było okazją dla zapoznania się z miejscowymi środowiskami polonijnymi.

Możemy też stwierdzić, że Związek skonsolidował się mimo kryzysów organizacyjnych w pierwszych latach swego istnienia i mimo pewnej fluktuacji części sfederowanych organizacji. Tylko nieliczne organizacje terenowe, istniejące przed pierwszymi spotkaniami polonijnymi, czy biorące w nich udział, dożyły do dnia dzisiejszego; cześć powstała w okresie późniejszym, a obecnie, w wyniku napływu nowych fal emigracyjnych, pojawiają się inicjatywy zrzeszeniowe w takich regionach jak na przykład Emilia Romagna czy Sardynia. Należy mieć nadzieję, że Związek będzie nadal punktem odniesienia dla zmieniających się realiów obecności polskiej we Włoszech.

Dziś oczywiście sprawą najważniejszą dla Polonii i Polaków w krajach Unii Europejskiej jest to, że wszyscy Polacy przestali być emigrantami, a stali się obywatelami Unii. Dotyczy to zarówno Polaków żyjących na stale i w sposób zorganizowany poza krajem, jak i całego masowego ruchu emigracyjnego o charakterze przejściowym i, w przeważającej większości, zarobkowym.[…] Niewątpliwie nowo powstały kontekst polityczny zmusza środowisko polonijne do refleksji nad formami dalszej działalności. Wydaje się, że powinna ona coraz bardziej być nastawiona na dialog ze społecznością kraju zamieszkania. Znaczy to, że zachowując elementy kultury polskiej w stowarzyszeniach kulturalnych, mają one mieć w coraz większym stopniu charakter otwarty, a nie, jak czasami dotąd bywało, uwarunkowany znajomością języka polskiego i polskim pochodzeniem. Chodzi, po prostu, o konstruktywną integrację ze społeczeństwem włoskim, w którym żyjemy, a nie o tworzenie ksenofobicznych, zamkniętych gett.

Polonia włoska ma jednak jeszcze jedno ważne, może najważniejsze, zadanie do spełnienia. Chodzi o dostarczanie otoczeniu, w którym żyjemy, rzetelnej, obiektywnej i przekonywująco udokumentowanej informacji o Polsce, o jej historii dawnej i najnowszej, o jej kulturze. Chodzi, między innymi, o czynne włączenie się w obronę godności narodowej, to jest o obronę dobrego imienia Polski, często szkalowanego, wskutek ignorancji czy celowo złej woli, w zagranicznych wydawnictwach i środkach masowego przekazu, co rodzi powstawanie kłamliwych stereotypów na użytek szerokiej opinii publicznej. I właśnie w tej dziedzinie otwarty charakter naszej działalności powinien być nam pomocny, gdyż to nie my, a przyjaźni nam Włosi są najlepszymi orędownikami sprawy polskiej, najbardziej wiarygodnymi propagatorami prawdy o naszych dziejach…