Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

iez_kolaż wybory

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego przesyłam poniżej maila z informacjami dotyczącymi zasad udziału w głosowaniu w Konsulacie e Mediolanie z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji.
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Stachna-Cremonino
Starszy referent

Referat ds. Współpracy z Polonią, Prawnych i Ruchu Osobowego
KONSULAT GENERALNY RP MEDIOLANIE
Via Monte Rosa 6, 20149 Mediolan
tel.: +39 02 45381504, fax: +39 02 45381545

GŁOSOWANIE W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – 26 MAJA 2019 ROKU
Uprzejmie informujemy, iż, aby ZAGŁOSOWAĆ W WYBORACH ZA GRANICĄ należy zarejestrować się w spisie wyborców, prowadzonym przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu za granicą.
Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 200 w Mediolanie, mogą od 30 kwietnia 2019 roku rejestrować się poprzez internetowy portal EWYBORY À HTTPS://EWYBORY.MSZ.GOV.PL/ [3] ).
Zagłosować w wyborach można JEDYNIE OSOBIŚCIE W KONSULACIE.
UWAGA! Ustawodawca zrezygnował z formy głosowania korespondencyjnego.
Aby ZAREJESTROWAĆ SIĘ w ww. systemie EWYBORY.MSZ.GOV.PL [3] należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty. W pierwszym kroku system poprosi Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Następnie należy wybrać kraj i komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Osoby zamieszkałe w mediolańskim okręgu konsularnym wybierają zgodnie z kompetencją terytorialną: Mediolan. Po udanej rejestracji można pobrać ze strony ewybory.msz.gov.pl  [4]potwierdzenie w formacie PDF.
Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców również na podstawie OSOBISTEGO ZGŁOSZENIA WNIESIONEGO DO KONSULATU:
Ø  telefonicznie, nr tel.: 0039 02 45 38 15 01;
Ø  e-mailowo: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl ;
Ø  pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP w Mediolanie, via Monte
Rosa 6, 20149 Milano;
Ø  ustnie: w siedzibie Konsulatu;
Ø  faksem; nr faksu: 0039 02 45 38 15 45.

ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Datę urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres)
7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
8. Adres zamieszkania/zameldowania w Polsce (miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców – gmina w Polsce).
ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONAĆ DO DNIA 23 MAJA 2019 R. (WŁĄCZNIE).
UWAGA: telefonicznie i osobiście zgłoszenia w tym dniu będą przyjmowane do godz. 17:00.  Po godzinach urzędowania konsulatu zgłoszeń można dokonać wyłącznie poprzez system-wybory.

ZAŚWIADCZENIA WYDAWANE PRZEZ KONSULA
WYBORCA, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, MOŻE OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie pisemnie, telefaksem lub w formie
elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):
Ø  e-mailowo: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl
Ø  pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP w Mediolanie, via Monte
Rosa 6, 20149 Milano
Ø  faksem, nr faksu: 0039 02 45 38 15 45.
Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.
Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl [5]
Więcej informacji:
https://mediolan.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/glosowanie_za_granica_w_wyborach_do_parlamentu_europejskiego_w_2019_r__1


 

Szanowni Państwo,
Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie przekazuje poniżej informację nt. zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych  za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2
Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.
Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie został utworzony jeden obwód głosowania:
1)      OBWÓD GŁOSOWANIA NR 199, siedziba obwodowej komisji
wyborczej: Rzym, Ambasada RP, Via Pietro Paolo Rubens 20, 00197 Roma
OSOBY UPRAWNIONE DO GŁOSOWANIA ZA GRANICĄ
Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:
1)  najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 LAT,
2)  nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnymorzeczeniem sądu,
3)  nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4)  nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
5)  posiada WAŻNY POLSKI PASZPORT, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
6) zostanie wpisana do SPISU WYBORCÓW.
SPIS WYBORCÓW
Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie
konsula. WYBORCA MOŻE BYĆ WPISANY TYLKO DO JEDNEGO SPISU WYBORCÓW.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie OSOBISTEGO zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW E-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl [1]
Zgłoszenie powinno zawierać (PLIK DO POBRANIA):
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Datę urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce)
– w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW E-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl [1] bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie
1) telefonicznie, nr tel. 0039 06 36204303:
2) e-mailowo:  rzym.amb.wk@msz.gov.pl lub consolatopolaccoroma@msz.gov.pl
3) pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via di San Valentino 12, 00197 Roma
4) ustnie: w siedzibie Konsulatu
5) faksem, nr faksu: 0039 06 80660233
Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 MAJA 2019 R. DO GODZINY 17:30.
ZAŚWIADCZENIA WYDAWANE PRZEZ KONSULA
Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):
1) e-mailowo:  rzym.amb.wk@msz.gov.pl lub consolatopolaccoroma@msz.gov.pl
2) pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via di San Valentino 12, 00197 Roma
6) faksem, nr faksu: 0039 06 80660233
Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.
Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl [2]

 

 

Previous Odznaczenia dla działaczy polonijnych w dniu Polonii i Polaków za granicą