ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

Wydarzenia

Porady prawne w Turynie

Szanowni Państwo, Konsulat Generalny RP w Mediolanie uprzejmie informuje, że w roku 2019 zostają wznowione PORADY PRAWNE W TURYNIE. Podczas indywidualnych spotkań z PANEM MECENASEM PAOLO ZACCONE będzie można bezpłatnie skonsultować się w sprawach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty, zasiłki), odszkodowań, prawa rodzinnego i innych działów prawa […]

more»

Info

SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

Kim jesteśmy

Foto XIX Walny  Zjazd 2014 FOT. Rafal Kieta   Związek Polaków we Włoszech jest federacją skupiającą różne stowarzyszenia i instytucje polsko-włoskie na terenie Włoch. Głównym celem Związku Polaków we Włoszech jest jednoczenie Polonii Włoskiej, tworzenie więzi między osobami polskiego pochodzenia, krzewienie przywiązania do kultury i tradycji polskiej i poczucia tożsamości narodowej oraz dbanie o dobre imię Polski i Polonii. Związek ma również na celu zacieśnianie we wszystkich dziedzinach więzi istniejących od wieków między obu narodami – polskim i włoskim. Związek reprezentuje Polonię wobec władz włoskich i polskich; pielęgnuje historyczne tradycje obecności Polaków na ziemi włoskiej, opiekuje się przedstawicielami starszych pokoleń, dba o właściwe przyjęcie nowej emigracji i stara się wpłynąć na zachowanie świadomości polskiego pochodzenia przez kolejne pokolenia urodzone w Italii. (Fragmenty) ART.3 L’Associazione, di tipo federativo, è una organizzazione finalizzata all’utilità sociale ed è autonoma, apolitica ed apartitica, con indirizzo culturale e senza fini di lucro. Essa si richiama al ricordo delle lotte comuni dei due popoli, italiano e polacco, per l’indipendenza, la libertà e la democrazia, che caratterizzano la presenza polacca in Italia da secoli, e trae la sua ispirazione dalla tradizione storica e spirituale della Nazione polacca. ART.4 L’Associazione si propone: a) di mantenere saldamente unita la Comunità Polacca in Italia e sempre saldi i suoi vincoli con la Polonia, sviluppando inoltre i sentimenti di solidarietà fra gli Associati nella consapevolezza della propria identità nazionale, e di promuovere questa piena consapevolezza delle origini polacche anche nelle nuove generazioni; b) intraprendere tutte le iniziative miranti al bene della Comunità stessa, dei singoli Polacchi e della Polonia, nonché di promuovere e difendere il buon nome della Polonia e della Comunità Polacca in Italia;…więcej Jak zapisać się do Związku? Organizacje nienależące do Związku, które pragnęłyby doń przystąpić powinny nadesłać pisemny wniosek o przyjęcie, załączając statut, listę członków Zarządu danej organizacjii oświadczenie o gotowości płacenia składek członkowskich i przestrzegania statutu ZPwW. Osoby indywidualne powinny zgłaszać się do organizacji członkowskich ZPwW działających na danym terenie. Cele i zadania Związku (Fragmenty z przemówienia Mieczysława Rasieja z okazji 10-lecia ZPwW na XI Walnym Zjeździe Związku Polaków we Włoszech 11 marca 2006 r.) Wydaje się, że niewątpliwie najważniejszym osiągnięciem Związku, […] jest to, że z kompletnie zatomizowanego skupiska nie wiedzących nic o sobie, nawet w tym samym mieście, ludzi, wyłonił się zespół osób, lojalnie i skutecznie, mimo odległości terenowych, ze sobą współpracujących, co więcej – zaprzyjaźnionych. Jest to w pierwszym rzędzie zasługa ks. Mariana Burniaka, ofiarnego i cieszącego się powszechnym szacunkiem i serdeczną przyjaźnią całej Wspólnoty Polonijnej we Włoszech, naszego wieloletniego duszpasterza, Sekretarza Generalnego w pierwszej kadencji, a obecnie Prezesa Honorowego Związku Polaków we Włoszech. Jego to radom i znajomości Polonii we Włoszech, którą odwiedzał regularnie na długo przed powstaniem naszego Związku, zawdzięczamy, że Związek, mimo innych, nieprzemyślanych propozycji, powstał w sposób gwarantujący jego dotychczasowe trwanie. Przyczyniły się do tego również okresowe spotkania Polonii: coroczne walne zjazdy grupujące delegatów wszystkich zrzeszonych organizacji i cokwartalne zebrania członków zarządu, organizowane każdorazowo w innym regionie Włoch, co było okazją dla zapoznania się z miejscowymi środowiskami polonijnymi. Możemy też stwierdzić, że Związek skonsolidował się mimo kryzysów organizacyjnych w pierwszych latach swego istnienia i mimo pewnej fluktuacji części sfederowanych organizacji. Tylko nieliczne organizacje terenowe, istniejące przed pierwszymi spotkaniami polonijnymi, czy biorące w nich udział, dożyły do dnia dzisiejszego; cześć powstała w okresie późniejszym, a obecnie, w wyniku napływu nowych fal emigracyjnych, pojawiają się inicjatywy zrzeszeniowe w takich regionach jak na przykład Emilia Romagna czy Sardynia. Należy mieć nadzieję, że Związek będzie nadal punktem odniesienia dla zmieniających się realiów obecności polskiej we Włoszech. Dziś oczywiście sprawą najważniejszą dla Polonii i Polaków w krajach Unii Europejskiej jest to, że wszyscy Polacy przestali być emigrantami, a stali się obywatelami Unii. Dotyczy to zarówno Polaków żyjących na stale i w sposób zorganizowany poza krajem, jak i całego masowego ruchu emigracyjnego o charakterze przejściowym i, w przeważającej większości, zarobkowym.[…] Niewątpliwie nowo powstały kontekst polityczny zmusza środowisko polonijne do refleksji nad formami dalszej działalności. Wydaje się, że powinna ona coraz bardziej być nastawiona na dialog ze społecznością kraju zamieszkania. Znaczy to, że zachowując elementy kultury polskiej w stowarzyszeniach kulturalnych, mają one mieć w coraz większym stopniu charakter otwarty, a nie, jak czasami dotąd bywało, uwarunkowany znajomością języka polskiego i polskim pochodzeniem. Chodzi, po prostu, o konstruktywną integrację ze społeczeństwem włoskim, w którym żyjemy, a nie o tworzenie ksenofobicznych, zamkniętych gett. Polonia włoska ma jednak jeszcze jedno ważne, może najważniejsze, zadanie do spełnienia. Chodzi o dostarczanie otoczeniu, w którym żyjemy, rzetelnej, obiektywnej i przekonywująco udokumentowanej informacji o Polsce, o jej historii dawnej i najnowszej, o jej kulturze. Chodzi, między innymi, o czynne włączenie się w obronę godności narodowej, to jest o obronę dobrego imienia Polski, często szkalowanego, wskutek ignorancji czy celowo złej woli, w zagranicznych wydawnictwach i środkach masowego przekazu, co rodzi powstawanie kłamliwych stereotypów na użytek szerokiej opinii publicznej. I właśnie w tej dziedzinie otwarty charakter naszej działalności powinien być nam pomocny, gdyż to nie my, a przyjaźni nam Włosi są najlepszymi orędownikami sprawy polskiej, najbardziej wiarygodnymi propagatorami prawdy o naszych dziejach…