Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Działalność Zarządu Związku Polaków we Włoszech za 2014 rok

Sprawozdanie z pracy Zarządu ZPwW za rok 2014

Działalność Zarządu jest związana z charakterem federacyjnym Związku i sprowadza się przede wszystkim, prócz funkcji reprezentacyjno-koordynacyjnych oraz promocji działalności Związku, do roli łącznika między zrzeszonymi organizacjami. Na każdym Walnym Zjeździe w uzupełnieniu sprawozdania Zarządu w teczkach zjazdowych znajdują się opisy osiągnięć poszczególnych organizacji należących do federacji. Sprawozdania te ukazują się regularnie (korespondencje) w Biuletynie „Polonia Włoska”. Federacja Związek Polaków we Włoszech liczyła w 2014 roku 19 organizacji z całych Włoch. W ubiegłym roku wstąpiły do Federacji dwa stowarzyszenia „Amici di Polonia in Umbria” i „Comunità Polacca” z Terni.

Zebrania Zarządu ZPwW

W 2014 roku odbyły się 4 zebrania Zarządu Związku Polaków we Włoszech:

1. W Rzymie 29 marca 2014 roku, po zakończeniu XIX Zjazdu.
2. Przedwakacyjne zebranie Zarządu, zorganizowane przez nowego członka naszego Związku “Amici di Polonia in Umbria”, odbyło się w Gubbio 7 czerwca 2014 roku, w Seminarium Biskupim (Seminario Vescovile di Gubbio).
3. Jesienne zebranie Zarządu miało miejsce we Florencji 27 września 2014 roku, w sali przy kościele Santa Lucia de Magnoli i było zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Toskanii. (Relacje z tych zebrań – patrz Biuletyn „Polonia Włoska” 2014 nr 70/73).
4. Ostatnie zebranie ustępującego Zarządu odbyło się w Rzymie, 20 marca 2015 roku, w przeddzień XX Zjazdu: omawiano przede wszystkim sprawy organizacyjne.

Problemy Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska”

Choć rok 2014 był dziewiętnastym rokiem ukazywania się Biuletynu, nie był on szczęśliwy dla naszego pisma. Od lat, co roku, otrzymywaliśmy dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W roku 2014 tego wsparcia nie dostaliśmy. Po XIX Zjeździe kasa Związku była pusta. Dopiero pod koniec listopada 2014 roku, dzięki Wydziałowi Konsularnemu w Rzymie i Konsulatowi Generalnemu w Mediolanie okazało się, że możemy przygotować i wydać jeden, poczwórny numer, w którym
znalazły się materiały z całego roku. To jest numer 70/73.

Ale już w końcu 2014 roku postanowiliśmy uczcić XX Zjazd specjalnym wydaniem Biuletynu. To właśnie jest nr 74/75, „jubileuszowy”, który Państwo otrzymali. Czytelnicy pisma mogą się z niego dowiedzieć, jak jest postrzegany Związek Polaków we Włoszech na arenie światowej, europejskiej i polskiej.

Oprócz podziękowań za wsparcie finansowe Wydziału Konsularnego w Rzymie i Konsulatu Generalnego w Mediolanie dziękujemy za finansowy wkład w wydanie pisma Konsulom Honorowym w Genui, Neapolu i Palermo oraz Polskiemu Ośrodkowi Informacji Turystycznej z Rzymu, a także poszczególnym organizacjom ZPwW i osobom prywatnym. Dziękujemy też, i to przede wszystkim, Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej, która od lat wiernie towarzyszy wydawaniu Biuletynu.

Dzięki Ambasadzie Polskiej w Rzymie mogliśmy też wydać materiały z konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej, która odbyła się w Rzymie, w 2013 roku, zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, nasz Związek i Wydział Konsularny w Rzymie oraz Konsulat Generalny w Mediolanie.

Podtrzymywanie pamięci

W Statucie Związku ważne miejsce zajmuje pielęgnowanie tradycji związanej z udziałem 2. Korpusu Polskiego w wyzwoleniu Włoch. Niestety obecnie są naprawdę wśród nas już nieliczni kombatanci. Przedstawiciele Związku uczestniczą we wszelkich uroczystościach związanych z 2. Korpusem, a powstałe kilka lat temu Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech, zrzeszające zamieszkujących na terenie Włoch kilkudziesięciu członków rodzin polskich kombatantów organizuje różne imprezy mające na celu upamiętnienie udziału żołnierzy polskich w wyzwoleniu Włoch spod okupacji hitlerowskiej.

Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Montecassino

Po długotrwającym okresie gromadzenia funduszy i po pokonaniu wielkich trudności związanych z uzyskaniem pozwoleń, 19 lutego 2013 roku ruszyła budowa, a w maju 2014 roku zostały ukończone prace przy Muzeum (dawna nazwa Centrum Informacyjne), które powstało dzięki wspólnej inicjatywie Ambasady RP przy Kwirynale i Związku Polaków we Włoszech. Dziękujemy gorąco ówczesnemu ambasadorowi RP JE Wojciechowi Ponikiewskiemu za wspaniałą współpracę.

Uroczysta inauguracja Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino miała miejsce w przeddzień obchodów 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino, 17 maja 2014 roku w obecności premiera RP Donalda Tuska, p. Anny Marii Anders, córki generała Władysława Andersa, p. Karoliny Kaczorowskiej, weteranów i uczestników walk o Monte Cassino, harcerzy, zaproszonych gości, wśród których byli sponsorzy Muzeum. W Muzeum znalazła się stała wystawa o historii 2. Korpusu Polskiego, zorganizowana wg scenariusza prof. Krystyny Jaworskiej i Paolo Morawskiego (pełne sprawozdanie z uroczystości znajduje się w Biuletynie „Polonia Włoska” 2014 nr 70/73). O tym, jak ważny okazał się ten projekt świadczą wzruszające wpisy do ksiąg pamiątkowych wyłożonych w Muzeum, wpisy w różnych językach, w większości wypadków dziękujące żołnierzom Armii Andersa za ich poświęcenie. Pragnę w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Powołanie Fundacji Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego

W 2014 roku powołano Fundację, która przejęła od Związku Polaków we Włoszech wszystkie zobowiązania odnoszące się do Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego na Monte Cassino, zarówno związane z etapem budowy, jak i bieżącym utrzymaniem Muzeum, w tym także dalszym dokonywaniem wszelkich płatności (m.in. ubezpieczenia budynku, koszty bieżące, opłaty za przewodników) oraz działań na rzecz promocji wiedzy, przede wszystkim we Włoszech, o 2. Korpusie i jego wkładzie w wyzwalanie Włoch. Na przewodniczącego Fundacji został wybrany architekt Pietro Rogacień, syn polskiego kombatanta spod Monte Cassino, autor projektu Muzeum, czynnie zajmujący się powstaniem i funkcjonowaniem Muzeum. (Pełne informacje w języku włoskim o Fundacji znajdują się Biuletynie „Polonia Włoska” 2015 nr 74/75).

Działalność na arenie europejskiej

W roku 2014 Związek Polaków we Włoszech aktywnie działał na arenie europejskiej, współpracując ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, EUWP, Radą Polonii Świata, Senatem RP i MSZ. Miałam zaszczyt reprezentować ZPwW na licznych spotkaniach i sympozjach:

W dniach 11–12 czerwca 2014 roku w Warszawie na posiedzeniu Komisji Senackiej do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą poświęcone analizie współpracy MSZ z Polonią i Polakami za Granicą oraz na posiedzeniu plenarnym Senatu.

W dniach 24–26 października 2014 roku w Wiedniu na V edycji konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej odbywającej się pod hasłem: „Młodzież, oświata, tożsamość – obywatele polscy”. Włochy były reprezentowane przez p. konsul Ewę Mamaj z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie oraz przez prezesa i sekretarza ZPwW, Teresę K. Musiał-Casali, która przedstawiła referat Oświata polonijna we Włoszech i rola Mediatora Kulturowego we włoskiej szkole. Tożsamość w kontekście emigracyjnym.

W dniach 8–10 listopada 2014 roku w Pułtusku na posiedzeniu Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

10 listopada 2014 roku w Senacie RP w Warszawie na konferencji Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu, zorganizowanej przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych przy współpracy Kancelarii Senatu RP. Na forum Senatu przedstawiłam krótką prezentację dotyczącą zaangażowania i pomocy, jakie ZPwW i jego stowarzyszenia członkowskie wniosły we wszystkie omawiane dziedziny, a cały referat znalazł się w teczkach konferencji (pełne informacje na temat udziału w konferencji znajdują się w Biuletynie „Polonia Włoska” 2014 nr 70/73). Działalność na terenie Włoch Jako prezes Związku uczestniczyłam w niektórych wydarzeniach polonijnych na terenie Włoch:

1. W czerwcu 2014 roku, w Mediolanie, gdzie przy okazji wystawy „Solidarność” nei documenti della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, odbyła się seria spotkań z kulturą polską zorganizowanych we współpracy z Fundacją G. G. Feltrinelli oraz ze Związkiem Polaków we Włoszech i Związkiem Polaków w Mediolanie.

2. W inauguracji VI edycji konkursu „Być Polakiem”, która odbyła się 22 listopada 2014 roku w Instytucie Polskim w Rzymie.

3. W konferencji „Solidarni z Solidarnością” zorganizowanej 27 listopada 2014 roku w Rzymie przez Ambasadę RP w Rzymie i CISL z okazji 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku, poświęconą pamięci Tadeusza Mazowieckiego (relacja z konferencji – patrz Biuletyn „Polonia Włoska” 2014 nr 70/73).

4. W 2014 wiele wydarzeń kulturalnych w różnych regionach Włoch odbyło się pod patronatem ZPwW, m.in. w Rzymie, Cesenie, Udine, Piacenzy, Pontenure. (Pełne informacje o tych wydarzeniach znajdują się w poprzednich numerach Biuletynu).

Odznaczenia członków ZPwW

26 maja 2014 roku z okazji pobytu prezydenta Bronisława Komorowskiego w Rzymie odznaczenia otrzymali następujący członkowie Związku:
O. Hieronim Fokciński SI – Krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krystyna Róża Jaworska – Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Grzegorz Kaczyński, Pietro Rogacień, Joanna Heyman-Salvadé, Urszula Stefańska-Andreini, Maria Teresa Bułhak-Jelska Allegranza, Wanda Romer-Sartorio – Krzyż Oficerski
Orderu Zasługi RP (patrz – Biuletyn „Polonia Włoska” 2014 nr 70/73).

Podziękowania

W imieniu Zarządu i całego Związku pragnę podziękować Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej,
która od chwili powstania Związku Polaków we Włoszech (1996) aż po dzień dzisiejszy, udostępnia swą siedzibę zarówno Związkowi, jak i Redakcji Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska”, zapewnia pełne zaplecze organizacyjno-administracyjne oraz zapewnia organizację walnych zjazdów. Serdeczne podziękowania dla Redakcji Biuletynu „Polonia Włoska”, red. Ewy Prządki i red. Anny Kwiatkowskiej, za wielką pracę i znakomity poziom Biuletynu, który doceniają i inne organizacje europejskie. Dziękuję gorąco całemu Zarządowi ZPwW za całoroczną współpracę, a szczególne podziękowania składam sekretarzowi, Teresie K. Musiał-Casali, za codzienną wielką dyspozycyjność oraz profesjonalizm w wykonywaniu swojej funkcji.
Pragnę w imieniu Związku podziękować wszystkim organizacjom należącym do Związku Polaków we Włoszech za ich codzienny trud w pracy na rzecz Związku oraz promowania Polski we Włoszech. Pragnę też podziękować instytucjom i organizacjom oraz osobom prywatnym, które w ubiegłym roku udzieliły Związkowi i Biuletynowi wsparcia finansowego (MSZ, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Wydział Konsularny przy Ambasadzie RP w Rzymie, Konsulat Generalny RP w Mediolanie).
Na zakończenie chciałam podkreślić jeszcze raz owocną współpracę Związku z ówczesnym ambasadorem RP przy Kwirynale p. Wojciechem Ponikiewskim oraz z obydwoma kierownikami placówek konsularnych w Mediolanie i w Rzymie, p. konsulem generalnym Jerzym Adamczykiem i p. konsul Jadwigą Pietrasik, a następnie z p. konsul Agatą Ibek -Wojtasik, za co pragnę im serdecznie podziękować.

Joanna Heyman-Salvadé
Prezes ZPwW

Previous Certyfikat znajomości języka polskiego – Turyn 2015