Związek Polaków we Włoszech   Associazione dei Polacchi in Italia

Stowarzyszenie Kulturalne “Dagome” w Katanii

dagomeStowarzyszenie powstało w marcu 2008 roku na gruncie formalnego przeorganizowania się Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego (Associazione Italo-Polacca) – istniejącego od 1997 roku. Ma charakter stowarzyszenia kulturalnego z siedzibą w Katanii, o charakterze non profit. Stowarzyszenie jest skromne liczbowo; liczy około 30 członków. Funkcję prezesa pełni prof. Grzegorz Kaczyński. Stowarzyszenie działa od swego zarania w ścisłej współpracy ze Związkiem Polaków we Włoszech, określonej jego statutem.          Cele statutowe 1.Tworzenie kulturowej i społecznej solidarności polsko-włoskiej poprzez organizowanie i uczestnictwo w inicjatywach, w ramach których istnieje możliwość ukazania, a tym samym uświadomienia włoskim współobywatelom, wartości kultury polskiej i ważniejszych faktów z jej historii. 2. Stowarzyszenie nie jest sensu stricte stowarzyszeniem akademickim, ale przeważająca część planowanych i realizowanych przez nie incjatyw ma taki właśnie charakter. Dominująca część członków bezpośrednio (kilkanaście osób jest profesorami na różnych uczelniach i w różnych krajach Europy) lub pośrednio jest związanych ze środowiskiem akademickim. 3. Organizowanie imprez publicznych o charakterze kulturalnym i naukowym oraz realizacja wydawnictw, których celem jest pogłębienie i popularyzacja tematyki dotyczącej społeczeństwa, kultury i historii Polski i Włoch. 4. Stowarzyszenie pielęgnuje nurt świąteczno-rytualny, wyznaczony zarówno przez polski, jak i włoski kalendarz kulturowy i historyczny. Te momenty wzmacniają poczucie integracji środowiskowej na płaszczyźnie poczucia wspólnoty wyznawanych wartości. 5. Sporadyczna różnorodna pomoc niesiona osobom z grona tzw. nowej, polskiej emigracji zarobkowej, w zależności od konkretnych potrzeb i indywidualnych przypadków i sytuacji.    Współpraca z Polskim Konsulatem Generalnym w Katanii Lata 2007-2009 były owocnym okresem działalności Stowarzyszenia i wiązały się z latami istnienia w Katanii Polskiego Konsulatu Generalnego, kierowanego przez konsula dr. Gerarda Pokruszyńskiego. Stowarzyszenia czynnie współpracowało i uczestniczyło w wielu cennych i interesujących imprezach kulturalnych, środowiskowych i uroczystościach o charakterze patriotycznym, zorganizowanych przez Konsulat. Został on zlikwidowany w połowie 2009 roku. Z tego powodu realizacja wielu inicjatyw okazała się niemożliwa, a przedsięwzięcia będące we wstępnej fazie realizacji upadły (np. przedszkole i polski ośrodek duszpasterski, tablica pamiątkowa dla uczczenia udziału Ludwika Mierosławskiego w  powstaniu sycylijskim w 1848 oku). Duży rezonans społeczny i kulturalny zyskał wieczór poetycki poświęcony twórczości Wisławy Szymborskiej (7 IV 2008)w Pałacu Biscari (Katania) w ramach V edycji Międzynarodowego Festiwalu Poezji, w którym uczestniczyła Poetka oraz autor włoskich przekładów jej poezji prof. Pietro Marchesani.          Ważniejsze dokonania 1. Zorganizowanie we współpracy z Uniwersytetem Katańskim międzynarodowego seminarium pt. Ritorno al Centro. Aspetti socio-culturali dell’ingresso della Polonia nell’Unione Europea (maj 2004) z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2. Zorganizowanie we współpracy z Uniwersytetem Katańskim, Uniwersytetem w Bergen i Uniwersytetem Jagiellońskim tzw. international workshop w Syrakuzach (przełom czerwca i lipca 2006), poświęcony problemowi emigracji w Unii Europejskiej (problematyka emigrantów polskich była tematem kilku referatów i dyskusji). 3. Stowarzyszenie było współorganizatorem spotkania z Krzysztofem Zanussim (lipiec 2006), który wówczas kręcił w Katanii sceny do filmu Il sole nero. 4. Stowarzyszenie uczestniczyło w przygotowaniu (koniec roku 2007) prezentacji filmów Krzysztofa Kieślowskiego, która odbyła się w styczniu 2007 roku w centrum kulturalnym Ciminiere w Katanii. 5. Począwszy od roku 2000 podjęto współpracę z wydawnictwami włoskimi (Franco Angeli, Bonanno i Armando) w celu publikowania polskiego dorobku w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. W ramach tej aktywności ukazało się wiele tomów, w których zaprezentowano między innymi myśl Floriana Znanieckiego, Bronisława Malinowskiego, wkład Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W przygotowaniu są następne publikacje (myśl socjologiczna Stanisława Ossowskiego, pisma społeczno-polityczne Josepha Conrada). 6. W roku 2005 Stowarzyszenie podjęło współpracę z Departamentem Procesów Edukacyjnych Uniwersytetu Katańskiego (Dipartimento di Processi Formativi, Università di Catania) w ramach programu badań, określonych mianem „Proxenos”, nad emigracją, w których szczególne miejsce przypisano problematyce związanej z emigracją polską we Włoszech. 7. W latach 2011-2012 członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w opracowaniu i realizacji europejskiego programu badawczego SMILEY, Social Mindedness in LEarning communitY (Long Life Learning, program Komensky; www.smileyschool.eu), którego koordynatorem był prof. G. Kaczyński. Program ten realizowany był we współpracy z instytucjami edukacyjnymi reprezentującymi   Włochy, Wielką Brytanię, Rumunię, Turcję i Polskę. W ramach tego programu przeprowadzane zostały badania socjologiczne w 16. szkołach polskich w regionie zielonogórskim. 8. Organizacja wieczoru literackiego (21 IV 2012), w księgarni Cavallotto (Katania),  poświęconego pamięci zmarłej kilka miesięcy wcześniej Wisławie Szymborskiej, przygotowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Amici dell’Europa” i z wyżej wspomnianą księgarnią. 9. Organizacja, we współpracy z Uniwersytetem Katańskim, prezentacji książki pt. Viaggiatori polacchi in Sicilia e Malta (tra Cinquecento e Ottocento) z udziałem   autorki Anny Tylusińskiej-Kowalskiej (23 X 2012). 10. Uczestnictwo w realizacji spektaklu (obok Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie oraz włoskich stowarzyszeń kulturalnych) na scenie Teatro Filodrammatici w Mediolanie (18 III 2013) wieczoru pt. Essere poesia di pace. La voce di tre poeti polacchi poświęconego poezji: Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza. Został też opublikowany okolicznościowy tomik z poezjami wspomnianych poetów wersji polskiej i włoskiej, w opracowaniu inicjatorek i organizatorek spektaklu: Patrizii Gioia, Rity Piana Kaczyńskiej, Anny Piccinini. Rejestracja filmowa spektaklu jest dostępna poniżej: