ZWIĄZEK POLAKÓW WE WŁOSZECH | ASSOCIAZIONE DEI POLACCHI IN ITALIA

 • kprmRP_logo

  Strona web finansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

  kprmRP_logo

 • Wydarzenia

  Elezioni del presidente della Repubblica di Polonia

  Signore e Signori, Cari amici Vi trasmetto le informazioni ricevute dal ministro Szymon Szynkowski vel Sek relative ai cittadini che non si sono registrati per la votazione al primo turno. Nel caso di voto al secondo turno, possono comunicare la propria intenzione di partecipare alla votazione per corrispondenza entro il […]

  more»

  Info

  SUBSKRYBUJ NOWOŚCI

  Stowarzyszenie Kulturalne “Dagome” w Katanii

  dagomeStowarzyszenie powstało w marcu 2008 roku na gruncie formalnego przeorganizowania się Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego (Associazione Italo-Polacca) – istniejącego od 1997 roku. Ma charakter stowarzyszenia kulturalnego z siedzibą w Katanii, o charakterze non profit.

  Stowarzyszenie jest skromne liczbowo; liczy około 30 członków. Funkcję prezesa pełni prof. Grzegorz Kaczyński. Stowarzyszenie działa od swego zarania w ścisłej współpracy ze Związkiem Polaków we Włoszech, określonej jego statutem.

           Cele statutowe

  1.Tworzenie kulturowej i społecznej solidarności polsko-włoskiej poprzez organizowanie i uczestnictwo w inicjatywach, w ramach których istnieje możliwość ukazania, a tym samym uświadomienia włoskim współobywatelom, wartości kultury polskiej i ważniejszych faktów z jej historii.

  2. Stowarzyszenie nie jest sensu stricte stowarzyszeniem akademickim, ale przeważająca część planowanych i realizowanych przez nie incjatyw ma taki właśnie charakter. Dominująca część członków bezpośrednio (kilkanaście osób jest profesorami na różnych uczelniach i w różnych krajach Europy) lub pośrednio jest związanych ze środowiskiem akademickim.

  3. Organizowanie imprez publicznych o charakterze kulturalnym i naukowym oraz realizacja wydawnictw, których celem jest pogłębienie i popularyzacja tematyki dotyczącej społeczeństwa, kultury i historii Polski i Włoch.

  4. Stowarzyszenie pielęgnuje nurt świąteczno-rytualny, wyznaczony zarówno przez polski, jak i włoski kalendarz kulturowy i historyczny. Te momenty wzmacniają poczucie integracji środowiskowej na płaszczyźnie poczucia wspólnoty wyznawanych wartości.

  5. Sporadyczna różnorodna pomoc niesiona osobom z grona tzw. nowej, polskiej emigracji zarobkowej, w zależności od konkretnych potrzeb i indywidualnych przypadków i sytuacji.

     Współpraca z Polskim Konsulatem Generalnym w Katanii

  Lata 2007-2009 były owocnym okresem działalności Stowarzyszenia i wiązały się z latami istnienia w Katanii Polskiego Konsulatu Generalnego, kierowanego przez konsula dr. Gerarda Pokruszyńskiego. Stowarzyszenia czynnie współpracowało i uczestniczyło w wielu cennych i interesujących imprezach kulturalnych, środowiskowych i uroczystościach o charakterze patriotycznym, zorganizowanych przez Konsulat. Został on zlikwidowany w połowie 2009 roku. Z tego powodu realizacja wielu inicjatyw okazała się niemożliwa, a przedsięwzięcia będące we wstępnej fazie realizacji upadły (np. przedszkole i polski ośrodek duszpasterski, tablica pamiątkowa dla uczczenia udziału Ludwika Mierosławskiego w  powstaniu sycylijskim w 1848 oku).

  Duży rezonans społeczny i kulturalny zyskał wieczór poetycki poświęcony twórczości Wisławy Szymborskiej (7 IV 2008)w Pałacu Biscari (Katania) w ramach V edycji Międzynarodowego Festiwalu Poezji, w którym uczestniczyła Poetka oraz autor włoskich przekładów jej poezji prof. Pietro Marchesani.

           Ważniejsze dokonania

  1. Zorganizowanie we współpracy z Uniwersytetem Katańskim międzynarodowego seminarium pt. Ritorno al Centro. Aspetti socio-culturali dell’ingresso della Polonia nell’Unione Europea (maj 2004) z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

  2. Zorganizowanie we współpracy z Uniwersytetem Katańskim, Uniwersytetem w Bergen i Uniwersytetem Jagiellońskim tzw. international workshop w Syrakuzach (przełom czerwca i lipca 2006), poświęcony problemowi emigracji w Unii Europejskiej (problematyka emigrantów polskich była tematem kilku referatów i dyskusji).

  3. Stowarzyszenie było współorganizatorem spotkania z Krzysztofem Zanussim (lipiec 2006), który wówczas kręcił w Katanii sceny do filmu Il sole nero.

  4. Stowarzyszenie uczestniczyło w przygotowaniu (koniec roku 2007) prezentacji filmów Krzysztofa Kieślowskiego, która odbyła się w styczniu 2007 roku w centrum kulturalnym Ciminiere w Katanii.

  5. Począwszy od roku 2000 podjęto współpracę z wydawnictwami włoskimi (Franco Angeli, Bonanno i Armando) w celu publikowania polskiego dorobku w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. W ramach tej aktywności ukazało się wiele tomów, w których zaprezentowano między innymi myśl Floriana Znanieckiego, Bronisława Malinowskiego, wkład Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W przygotowaniu są następne publikacje (myśl socjologiczna Stanisława Ossowskiego, pisma społeczno-polityczne Josepha Conrada).

  6. W roku 2005 Stowarzyszenie podjęło współpracę z Departamentem Procesów Edukacyjnych Uniwersytetu Katańskiego (Dipartimento di Processi Formativi, Università di Catania) w ramach programu badań, określonych mianem „Proxenos”, nad emigracją, w których szczególne miejsce przypisano problematyce związanej z emigracją polską we Włoszech.

  7. W latach 2011-2012 członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w opracowaniu i realizacji europejskiego programu badawczego SMILEY, Social Mindedness in LEarning communitY (Long Life Learning, program Komensky; www.smileyschool.eu), którego koordynatorem był prof. G. Kaczyński. Program ten realizowany był we współpracy z instytucjami edukacyjnymi reprezentującymi   Włochy, Wielką Brytanię, Rumunię, Turcję i Polskę. W ramach tego programu przeprowadzane zostały badania socjologiczne w 16. szkołach polskich w regionie zielonogórskim.

  8. Organizacja wieczoru literackiego (21 IV 2012), w księgarni Cavallotto (Katania),  poświęconego pamięci zmarłej kilka miesięcy wcześniej Wisławie Szymborskiej, przygotowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Amici dell’Europa” i z wyżej wspomnianą księgarnią.

  9. Organizacja, we współpracy z Uniwersytetem Katańskim, prezentacji książki pt. Viaggiatori polacchi in Sicilia e Malta (tra Cinquecento e Ottocento) z udziałem   autorki Anny Tylusińskiej-Kowalskiej (23 X 2012).

  10. Uczestnictwo w realizacji spektaklu (obok Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie oraz włoskich stowarzyszeń kulturalnych) na scenie Teatro Filodrammatici w Mediolanie (18 III 2013) wieczoru pt. Essere poesia di pace. La voce di tre poeti polacchi poświęconego poezji: Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza. Został też opublikowany okolicznościowy tomik z poezjami wspomnianych poetów wersji polskiej i włoskiej, w opracowaniu inicjatorek i organizatorek spektaklu: Patrizii Gioia, Rity Piana Kaczyńskiej, Anny Piccinini. Rejestracja filmowa spektaklu jest dostępna poniżej: